National Medical Insurance Bureau: In 2022, commercial health insurance premium income of 865.3 billion yuan compensation expenditure was 360 billion yuan

Tenko Gyokuyou Lingjiatan Wenrun Yicheng